Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 1987/19 od 29.08.2019. godine, ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj 39/14) ob ...

IZVJEŠTAJ o prijemu redovnih studenata u Studen...

Temeljem odluke rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 101-1-1944 ...