Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101 - 2258/19 od 26.9.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisujež

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekon...

Rektor Univerziteta u postupku javne nabavke građevinskih radova/rekonstrukcija ...

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke r...

U skladu sa članom 74. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj: 39/14) U ...

Izvještaj o javnoj nabavci putem direktnog spor...

Izvještaj o dodjeli Ugovora o nabavci usluga. ...