Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Unija studenata je studentsko predstavničko tijelo Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i krovna studentska organizacija na Univerzitetu. Unija studenata je dobrovoljna, nevladina, vanstranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić”.

unija studenata unmo

Rukovodstvo Unije studenata čine:

 • Kenan Begović – predsjednik Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar;
 • Lamija Karadža – potpredsjednik;
 • Amir Čaušević, generalni sekretar;
 • Zaim Mehić, Fakultet informacijskih tehnologija;
 • Mirza Idrizović, Mašinski fakultet;
 • Ulmihana Čilić, Ekonomski fakultet;
 • Raziya Arikan, Fakultet humanističkih nauka;
 • Mirza Čerkić, Građevinski fakultet;
 • Vildana Kubat, Pravni fakultet;
 • Aida Agić, Nastavnički fakultet;
 • Tarik Dalipagić, Agromediteranski fakultet;
 • Sanita Kulaš, Studentski centar.
 • Sara Kazazić, Univerzitetski studij Poslovna informatika
 • Adna Zlomušica, Univerzitetski studij Dizajn interijera
 • Iman Dilberović, Univerzitetski studij Turizam
 • Ajla Kazazić, Univerztetski studij Farmacija
 • Amina Šečunović, Univerzitetski studij Zdravstvena njega

Programski ciljevi i zadaci Unije studenata su:

 • Učešće studenata u procesima kreiranja i realizovanja programa rada fakulteta i Univerziteta i participacija u organima i tijalima visokoškolskih institucija BiH.
 • Afirmacija naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tekovinama, razvoj svestrane studentske ličnosti.
 • Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove i razvoja BiH. 
 • Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa fakulteta i Univerziteta i otvorenog dijaloga sa društvom.
 • Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno – zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih stručnjaka u proces rada.
 • Uspostavljanje međunarodne saradnje na strukovnom, naučno – stručnom, kulturno – zabavnom i sportskom nivou.
 • Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu za potrebe studenata zasnovane na naučno-stručnim programima fakulteta i Univerziteta.
 • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija. 
 • Druge aktivnosti i poslovi značajni za Uniju. 

Djelatnosti Unije studenata su:

 • Zastupanje i prezentovanje prava i interesa studenata pred organima i tijelima Univerziteta i državnih institucija BiH.
 • Briga o studentskom standardu i pravima studenata.
 • Ostvarivanje međunarodne saradnje sa studentskim organizacijama kao i naučno-istraživačkim institucijama i fondacijama.
 • Udruženje može u okviru svojih djelatnosti i programskih ciljeva osnovati subjekte za privrednu i druge djelatnosti, pod uvjetima određenih zakonom.

Asocijacije studenata

U sklopu Unije studenata kao ogranci po fakultetima djeluju Asocijacije studenata. Asocijacije studenata formirane su za svaki fakultet, kao i za većinu Univerzitetskih studija te za Studnetski centar. 

Asocijacija studenata u okviru svojih nadležnosti ima sljedeće ciljeve: 

 • rad na moralnom, intelektualnom, kulturnom, naučnom uzdizanju studenata Fakulteta, 
 • utvrđivanje i širenje svijesti po potrebama tehnološke obrazovanosti, 
 • organizacija studenata u cilju njihovog jačanja svijesti o sopstvenoj vrijednosti i o sebi kao glavnoj potencijalnoj vrijednosti Bosne i Hercegovine,
 • podržavanje i zaštita interesa članova koji proističu iz njihovog statusa studenta,
 • rad na izgradnji odgovarajućeg socijalnog i materijalnog statusa studenata,
 • rad na unapređenju nastavnog procesa,
 • saradnja sa bivšim i novim studentima i studentskim organizacijama u interesu Asocijacije, 
 • organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija, 
 • rad na promovisanju svog Fakulteta u Domovini i inostranstvu, 
 • rad na promovisanju Mostara i države Bosne i Hercegovine, 
 • uspostava međunarnodne saradnje sa srodnim institucijama, 
 • rad na unapređenju saradnje između vodstva Fakulteta i studenata. 

Asocijacije studenata pri Uniji studenata:

 • Asocijacija studenata Mašinskog fakulteta (AS MFMO)
 • Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta (AS GFMO) 
 • Asocijacija studenata Fakulteta informacijskih tehnologija (AS FIT) 
 • Asocijacija studenata Pravnog fakulteta (AS PFMO) 
 • Asocijacija studenata Nastavničkog fakulteta (AS NFMO) 
 • Asocijacija studenata Fakulteta humanističkih nauka (AS FHN) 
 • Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta (AS EFMO)  
 • Asocijacija studenata Agromediteranskog fakulteta (AS AFMO) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Zdravstvena njega (AS ZN) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Dizajn interijera (AS DI) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Turizam (AS T) 
 • Asocijacija studenata Multidisciplinarnog studija Poslovna informatika (AS PI) 
 • Asocijacija studenata Studentskog centra Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (AS SC) 

Projekti:

 1. Organizovanje javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, seminara i radionica 
 2. Studentska Univerzitetska liga 
 3. Univerzitetsko debatno takmičenje 
 4. Debatno takmičenje za studente i učenike srednjih škola u gradu Mostaru 
 5. Kviz znanja „Zemljo tisućljetna“
 6. Šahovski turnir povodom godišnjice Univerziteta 
 7. Intezivan rad na osnivanju Studentske konferencije FBiH 
 8. Literarni konkurs povodom Dana državnosti BiH 
 9. Organizovanje SPSS radionice 
 10. Proširenje knjižnog fonda i obnova Univerzitetske biblioteke 
 11. Zlatna plaketa Unije studenata 
 12. Organizovanje zimskih izleta na bosanskohercegovačke planine 
 13. Organizovanje ljetnih izleta na Jadranskoj obali 
 14. Organizovanje humanitarnih akcija prilikom obilježavanja vjerskih praznika i Nove godine 
 15. Akcije dobrovoljnih darivanja krvi na svim fakultetima našeg Univerziteta 
 16. Konkurs za najbolji video-klio povodom Dana nezavisnosti BiH 
 17. Svečana akademija povodom Dana nezavisnosti BiH 
 18. Obilježavanje svjetskih dana poezije, dijabetesa, raka dojke, borbe protiv korupcije... 
 19. Besplatni iftari...