Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Primjena zaštite na radu u građevinskoj operativi

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Građevinski fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Kondenzatorsko zavarivanje žica malog prečnika izrađenih od različitih materijala

Linija finansiranja

FMON i vlastita sredstva

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Optimalni parametri zavarivanja sa 387 Gr. 91 debelih čeličnih ploča u korozivnoj sredini

Linija finansiranja

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

36

Koordinator

Mašinski fakultet Mostar

Tip projekta

Naučnoistraživaćki

Naziv projekta

Genetska procjena genplazme badema (Prunus amygdalus L.) na podruĉju Jadranskog mora korištenjem morfoloških i mikrosatelitnih markera

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

naučnoistraživački

Naziv projekta

Inventarizacija i monitoring životnih zajednica vodenog ekosistema Buško jezero

Linija finansiranja

Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)

Linija finansiranja

EU Okvirnog Programa Horizon 2020

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

48 mjeseci

Koordinator

Wageningen University and Research Centre Livestock Research, Wageningen University and Research Centre

Tip projekta

COST Action

Doktorske disertacije

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Marko Ćećez
Naslov disertacije: Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada
Mentor (Ime i prezime): Van. prof. dr. Merima Šahinagić-Isović
Član 1 Dr. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus
Član 2 Van. prof. dr. Merima Šahinagić - Isović
Član 3 Van. prof. dr. Vlado Akmadžić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Šehzudin Dervišić
Naslov disertacije: Uticaj povišenih radnih temperature na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva
Mentor (Ime i prezime): Prof. dr. Sead Pašić
Mentor (Ime I prezime): Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 1 Van. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić
Član 2 Prof. dr. Sead Pašić
Član 3 Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 4 Prof. dr. Mirsada Oruč
Član 5 Van. prof. dr. Safet Isić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Evropskog prava
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. sc. Adnan Džindo
Naslov disertacije: Nevladine organizacije, socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava
Mentor (Ime i prezime): van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 1 Prof. dr. Suad Kurtćehajić
Član 2 van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 3 Dr. sc. Mirko Pejanović, profesor emeritus

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.