Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja najviše stručno i akademsko tijelo koje donosi odluke o svim akademskim pitanjima, a posebno o nastavnoj, naučnoistraživačkoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnost Univerziteta.

Senat sačinjavaju: rektor i prorektori, dekani fakulteta/organizacionih jedinica, te tri predstavnika studenata. Redovne sjednice Senata se organizuju najmanje jednom mjesečno, a njima predsjedava rektor Univerziteta. Članovi Senata su:

Rektor Univerziteta

Dr. sc. Elvir Zlomušica, rektor

Prorektori

Dr. sc. Senad Rahimić, prorektor za naučno-nastavna pitanja

Prof.dr Rebeka Kotlo, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad

Dr. sc. Veldin Ovčina, prorektor za finansije

Dr. sc. Maja Kazazić, prorektor za međunarodnu saradnju

Ostali članovi

Dr. sc. Azra Bajramović, Ekonomski fakultet

Dr. sc. Suad Špago, Građevinski fakultet

Dr. sc. Safet Isić, Mašinski fakultet

Dr. sc. Asim Peco, Nastavnički fakultet

Dr. sc. Alena Huseinbegović, Pravni fakultet

Dr. sc. Elma Temin, Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Jasmin Azemović, Fakultet informacijskih tehnologija

V.D. Dr. sc. Anisa Trbonja-Omanić, Fakultet humanističkih nauka

Džani Pajić, predsjednik Unije studenata

Ammar Lavić, zamjenik predsjednika Unije studenata

Mirza Čamo, student