Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

U ponedjeljak, 16. januara prvom radionicom otvoren je program „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prva radionica pod nazivom „Osiguranje kvaliteta i akreditacija“ održana je u sali za simulovano suđenje na Pravnom fakultetu, a predavač je bio Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović, koji je govorio o kriterijima samoevaluacije, o procesu akreditacije univerziteta, te o ulozi i značaju komisija i Agencije za akreditaciju, kao i o osiguranju kvaliteta nastave na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Na drugoj radionici koja je održana isti dan na temu „Uloga studenata u sistemu visokog obrazovanja“ predavači su bili: Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Kenan Begović.

Govorili su o osiguranju kvaliteta, o učešću studenata u procesima upravljanja, pasivnom i aktivnom pristupu studiranju, uključenosti studenata u rad Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, nastavno-naučnih vijeća fakulteta i univerzitetskih studija, učešću u radu komisija itd.

U utorak, 17. januara održane su dvije radionice. Na prvoj radionici pod nazivom "𝗥𝗮𝘇𝘃𝗼𝗷 𝗸𝗮𝗿𝗶𝗷𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝗮𝘁𝗮" predavanje za studente su održali referent za osiguranje kvaliteta Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Kenan Begović.

Na radionici su govorili o procesu monitoringa studenta od upisa na fakultet ili univerzitetski studij pa sve do stjecanja diplome, o pokretanju kancelarije za studentsku karijeru, otvaranju poslovnog inkubatora, konekciji studenata sa predstavnicima poslovnog okruženja, o mogućnostima obavljanja studentske prakse, te o formalnom i neformalnom obrazovanju.

Druga radionica pod nazivom „𝗲𝗨𝗡𝗠𝗢: 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮 𝘂 𝘃𝗶𝘀𝗼𝗸𝗼𝗺 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂" održana je u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta a predavač na istoj je bio rukovodilac Univerzitetskog informacionog centra (UNIC) Salko Kovačić.

Na radionici je govorio o globalnim trendovima digitalne transformacije uključujući prezentaciju programa Digitalna Europa koji podrazumijeva široku upotrebu i implementaciju digitalnih tehnologija u svim dijelovima obrazovanja, privrede i društva sa ciljem jačanja industrijsko tehnološkog predvodništva Evrope.

U četvrtak, 19. januara realizovana je radionica pod nazivom „𝘗𝘳𝘪𝘻𝘯𝘢𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘰𝘬𝘰š𝘬𝘰𝘭𝘴𝘬𝘪𝘩 𝘬𝘷𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘤𝘪𝘫𝘢 𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘫𝘢“ na kojoj su predavanje održali predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). Prisutnim učesnicima radionice je izložena zakonska regulativa iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na Lisabonsku konvenciju i Jerevanski komunike koji daju Evropski okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija.

Također, isti dan je održana i radionica pod nazivom „𝘑𝘢č𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘥𝘯𝘫𝘦: 𝘜𝘕𝘔𝘖 & 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘰𝘷𝘯𝘰 𝘰𝘬𝘳𝘶ž𝘦𝘯𝘫𝘦“ na kojoj je predavanje održao prorektor za nauku i naučnoistraživački rad dr. sc. Emir Nezirić. Učesnici su kroz radionicu razmjenili primjere dobre prakse u realizaciji aktivnosti sa poslovnim okruženjem kroz učešće u komercijalnim projektima, edukativnim aktivnostima i učešćem poslovnog okruženja u izradni nastavnih planova i programa.

U petak, 20. januara održana je radionica „𝘜𝘕𝘔𝘖: 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘫𝘦 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢“ koju su vodili prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Rijad Novaković i referent za osiguranje kvaliteta Alim Abazović, dok je na drugoj radionici pod nazivom „𝘌𝘊𝘛𝘚: 𝘪𝘻𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪 𝘪 𝘮𝘰𝘨𝘶ć𝘢 𝘶𝘯𝘢𝘱𝘳𝘦đ𝘦𝘯𝘫𝘢“ predavanje održala profesorica sa Fakulteta informacijskih tehnologija prof. dr. Emina Junuz. U prvom dijelu radionice prezentovani su strateški dokumenti uz fokus na Strategiju razvoja za period od 2019. do 2022. godine. Također, predavači su govorili o relaciji između strateških dokumenata i procesa akreditacije univerziteta. Prorektor prof. dr. Novaković je prezentovao Strategiju internacionalizacije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prof. dr. Junuz je govorila o modelima priznavanja ispita, načinu računanja ECTS studijskih bodova, te o procesu samoevaluacije i akredtacije u odnosu na ECTS.

Radionice „𝘐𝘴𝘱𝘪𝘵𝘯𝘪 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘪 𝘰𝘤𝘫𝘦𝘯𝘫𝘪𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘢𝘵𝘢“ i „𝘚𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘫𝘢𝘷𝘯𝘪𝘩 𝘯𝘢𝘣𝘢𝘷𝘬𝘪 𝘯𝘢 𝘜𝘕𝘔𝘖“ održane su u ponedjeljak 23. januara. Na radionicama su predavanje održale prof. dr. Azra Bajramović i Edna Voloder. Profesorica Bajramović je na radionici govorila o modelima poboljšanja ispitnog sistema i načina ocjenjivanja studenata, dok je u okviru druge radionice Edna Voloder govorila o procesu nabavki za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Radionicu „𝘙𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫 𝘯𝘰𝘷𝘪𝘩 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘫𝘴𝘬𝘪𝘩 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘪 𝘪𝘻𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘪𝘭𝘢𝘣𝘶𝘴𝘢“ vodili su referent za osiguranje kvaliteta Alim Abazović i prof. dr. Alisa Hadžiabulić. Na radionici su govorili o perspektivi i mogućnostima kreiranja i razvoja novih studijskih programa, te o efikasnoj i kvalitetnoj izradi silabusa za pokretanje novih studijskih programa.

Sa radionicom pod nazivom „𝘜𝘯𝘐𝘊: 𝘚𝘪𝘨𝘶𝘳𝘯𝘰𝘴𝘯𝘪 𝘪𝘻𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪 𝘶 𝘷𝘪𝘴𝘰𝘬𝘰𝘮 𝘰𝘣𝘳𝘢𝘻𝘰𝘷𝘢𝘯𝘫𝘶“ na kojoj je predavanje održao rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić zaključen je program „𝗗𝗮𝗻𝗶 𝗸𝘃𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁𝗮“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Održano je ukupno 𝟭𝟰 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 koje su uspješno vodili interni i eksterni sudionici procesa u visokom obrazovanju. Radionice su održane s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktuelnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju saradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju. Zaključci sa diskusija vođenih tokom radionica će biti iskorišteni kao podloga za planiranje budućih aktivnosti u svrhu unaprijeđenja svih procesa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.