Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Istraživanje pomoloških karakterisitka introdukovanih kultivara breskve (Prunus persica L.) u ekološkim uslovima submediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2011

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Integritet i vijek konstrukcije u toku eksploatacije

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Ocjena opasnosti od loma zavarenih konstrukcija

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Istraživanje bioloških i privrednih karakteristika kultivara smokve (Ficus carica L.) na prostoru submediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Doktorske disertacije

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Marko Ćećez
Naslov disertacije: Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada
Mentor (Ime i prezime): Van. prof. dr. Merima Šahinagić-Isović
Član 1 Dr. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus
Član 2 Van. prof. dr. Merima Šahinagić - Isović
Član 3 Van. prof. dr. Vlado Akmadžić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Šehzudin Dervišić
Naslov disertacije: Uticaj povišenih radnih temperature na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva
Mentor (Ime i prezime): Prof. dr. Sead Pašić
Mentor (Ime I prezime): Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 1 Van. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić
Član 2 Prof. dr. Sead Pašić
Član 3 Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 4 Prof. dr. Mirsada Oruč
Član 5 Van. prof. dr. Safet Isić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Evropskog prava
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. sc. Adnan Džindo
Naslov disertacije: Nevladine organizacije, socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava
Mentor (Ime i prezime): van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 1 Prof. dr. Suad Kurtćehajić
Član 2 van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 3 Dr. sc. Mirko Pejanović, profesor emeritus

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.