Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/21/24 od 9.1.2024. godine, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS

za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

 na mandatni period od četiri godine

I

Za dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje

    na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane,

    izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;

 1. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
 2. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju

   (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno umjetničko- nastavno

    zvanje redovnog ili vanrednog profesora;

 1. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim

    vremenom;

 1. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom

    partijom;

 1. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti potpisani Program rada i razvoja Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran na još jedan uzastopni mandatni period. 

II

Način dokazivanja ispunjenja uslova za izbor dekana, dokazi

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, – ne starije od 3 mjeseca);
 2. Odluka ili Potvrda o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal

    Bijedić” u Mostaru, (original ili ovjerena kopija);

 1. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić”

    u Mostaru, original;

 1. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda (original ili

    ovjerena kopija);

 1. Ovjerenu Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je

    povezana s političkom partijom;

 1. Ovjerenu Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu;
 2. Program rada i razvoja Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za

    mandatni period od 4 (četiri) godine, potpisan od strane kandidata.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije Dekana, original

    ili ovjerena kopija, – ne starije od 3 mjeseca;

 1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na

    date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene,

    zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, - ne starije od 3 mjeseca;

 1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje

    na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane,

    izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, - ne starije od 3 mjeseca;

 1. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih

     poslova/funkcije, original ili ovjerena kopija, -  ne starije od 3 mjeseca;

 1. Ovjerenu Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu

    Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

III

Potpisane prijave na Konkurs sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu  “Dnevni avaz”  i dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Nastavnički fakultet

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ - ne otvaraj,

Sjeverni logor b.b., 88 104 Mostar

 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa kandidata.

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokazi o ispunjavanju uslova koji su predati u kopiji a nisu ovjereni, neće se uzeti u razmatranje.