Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-608/24 od 25.01.2024.godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje                                                            

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

  1. Informacije o studijskom programu 

Naziv studijskog programa: Historija Bosne i Hercegovine na III ciklusu studija

Nivo: III ciklus studija (doktorski studij)

Broj ECTS bodova i trajanje studija: 180, 6 semestara

Vrsta studija: akademski studij III ciklusa/doktorski studij

Zvanje: Doktor humanističkih nauka, naučno polje Historija, sa oznakom naučne grane

Područje, polje, grane: naučno područje: humanističke nauke; polje: historija; grane: historija starog vijeka, historija srednjeg vijeka, historija novog vijeka i savremenog doba          

Način izvođenja: redovno  i vanredno, u sjedištu

Nosilac i izvođač studijskog programa: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Cijena studija: 15.000,00 KM (2.500,00 KM po semestru).

Doktorski studij Historija Bosne I Hercegovine se izvodi iz sljedećih naučnih grana:

  • Historija starog vijeka,
  • Historija srednjeg vijeka,
  • Historija novog vijeka i savremenog doba.

TEKST KONKURSA (INFORMACIJE, OPĆI I POSEBNI USLOVI, POTREBNA DOKUMENTACIJA) U DOKUMENTU U PRILOGU!