Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor/ponovni izbor (reizbor)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-254/24, broj: 101-525/24, broj: 101-526/24, broj: 101-257/24, broj: 101-528/24, broj: 101-529/24 od od 25.1.2024. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

K O N K U R S
ZA IZBOR/PONOVNI IZBOR (REIZBOR)

I
Ponovni izbor (reizbor) nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučno područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Bosnistika/Kroatistika/Srbistika, B) Lingvistika, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Fakultet humanističkih nauka).

Ponovni izbor (reizbor) nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Marketing na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, 1 izvršilac (Ekonomski Fakultet).

Saradnika u zvanje asistent za naučno područje: Tehničke nauke, polje: Računarstvo i informatika, grana: Softverski inžinjering, 1 izvršilac (Fakultet informacijskih tehnologija).

Saradnika u zvanje asistent za naučno područje: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Proizvodno mašinstvo, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Mašinski fakultet).

Saradnika u zvanju asistent za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Menadžment i organizacija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Ekonomski fakultet).

Saradnika u zvanju asistent za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Marketing na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Ekonomski fakultet).

II
OPIS POSLOVA:
I.1., I.2. - NASTAVNIK
▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,
▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,
▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,
▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,
▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,
▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,
▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,
▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,
▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,
▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske Disertacije,
▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,
▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,
▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

I.3., I.4., I.5., I.6.- SARADNIK - ASISTENT
▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa,
▪ obavlja konsultacije sa studentima,
▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,
▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,
▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,
▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.

III
Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uvjete konkursa:

- MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA SU:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti
- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti
- objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

- MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA- ASISTENTA:
▪ završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;
▪ ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).


Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu (Kao dokaz o poznavanju stranog jezika priznaje se uvjerenje Centra za jezike Univerziteta, certifikat verifikovane škole stranih jezika, uvjerenje o položenom stranom jeziku na visokoškolskoj ustanovi).

IV
DOKAZI
Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH
UVJETA KONKURSA:

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH

UVJETA KONKURSA:

 

Za poziciju I.1., I.2.- (vanredni profesor)

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH

UVJETA KONKURSA:

Za poziciju I.1., I.2.- (vanredni profesor)

  1. Biografija,
  2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
  3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti-najmanje jedan izborni period,
  4. Objavljena knjiga,
  5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
  6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,
  7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 7. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).


Za poziciju I.3., I.4., I.5., I.6.- (asistent)
1. Biografiju (CV),
2. VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS
bodova- ovjerena kopija diplome,
3. Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija-original ili ovjerena kopija,
4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika- original ili ovjerena kopija (kao dokaz o poznavanju stranog jezika priznaje se uvjerenje Centra za jezike Univerziteta, certifikat verifikovane škole stranih jezika, uvjerenje o položenom stranom jeziku na visokoškolskoj ustanovi).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH UVJETA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
rodni list, original ili ovjerena kopija,
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uvjeta, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih usvjeta konkursa:

uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosjeu.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.
Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti koje) zvanje i pozicija na koju se konkuriše (područje/polje/granu) - uz naznaku: NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa, email adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.