Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta (Knjižničar | Domar)

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 28. i 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-2910/23 od 18.9.2023. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

 

Knjižničar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac,

Domar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

I

Opis poslova

Knjižničar:

-vrši upis korisnika u Biblioteku;

-daje informacije o bibliotečkoj građi;

-prema popunjenim reversima priprema knjige za izdavanje;

-zadužuje korisnike knjigama, te vodi evidenciju o urednom vraćanju knjiga;

-daje prijedloge za nabavku knjižne građe;

-učestvuje u raznim vidovima propagande knjige;

-učestvuje u izradi dopunskih informativnih sredstava;

-vodi sve statističke podatke u Biblioteci;

-izradjuje mjesečne izvještaje o radu;

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Biblioteke.

 

Domar:

-prema usvojenim planovima, a po nalogu šefa službe održava i popravlja objekte, instalacije i opremu;

vrši tekuće opravke: bravarske, električarske, stolarske, vodoinstalaterske, molerske, te popravke namještaja i sitnog inventara;

-izrađuje specifikaciju materijala potrebnog za izvršenje radova i popravki uređaja i instalacija;

-vrši kontrolu električnih instalacija i certifikata o ispravnosti protivpožarnih aparata, a u dogovoru s ovlaštenom firmom sa kojom Univerzitet zaključi ugovor o tome;

-prijavljuje šefu Službe kvarove koje ne može sam otkloniti,

-priprema sale za održavanje nastave i svečanosti;

-održava zelene površine u kampusu Univerziteta;

-pruža pomoć prilikom inventarisanja;

-obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

 

 

II

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

 

-da je državljanin BiH;

-da je stariji od 18 godina;

-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;

-nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;

-nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova

-nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

III

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:

 

Knjižničar:

-SSS,

-jedna godina radnog iskustva,

-poznavanje rada na računaru.

 

Domar:

-SSS,VK/KV- tehničke struke,

-jedna godina radnog iskustva.

 

IV

Dokazi

 

Dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa dužan je dostaviti izabrani kandidat 5 dana nakon preuzimanja Rješenja o prijemu radnika u radni odnos.

 

Potrebni dokumenti (opći uvjeti):

 

-uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,

-izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,

-ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,

-uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni  prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,

-uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,

-izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

Potrebni dokumenti (posebni uvjeti):

U svrhu ispunjenja uvjeta oglasa predaju se dokumenti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starijoj od 3 mjeseca.

Knjižničar:

-Diploma o završenom traženom stepenu obrazovanja,

-Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu,

-Certifikat o poznavanju rada na računaru.

 

Domar:

-Diploma o završenom traženom stepenu obrazovanja,

-Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu.

 

V

Potpisane prijave na javni oglas, uz naznačenu dokumentaciju, dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

 

"Prijava na javni oglas sa naznakom radnog mjesta na koji se aplicira, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ“.

Adresa: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88 104 Mostar.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

 

Oglas će se objaviti istovremeno u Dnevnom avazu i na web stranici Univerzitet www.unmo.ba.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave na javni oglas neće biti razmatrane.