Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 1498/23 od 27.4.2023. godine Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru  iz reda

zaposlenika Univerziteta

 

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i to:

 • iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) i to zaposlenih na organizacionim jedinicama: Ekonomski Fakultet, Fakultet informacijskih tehnologija, Mašinski fakultet, Pravni fakultet i Rektorat Univerziteta - 2 člana.

 

II

Opis pozicije člana Upravnog odbora:

Kao najviše tijelo upravljanja na Univerzitetu, Upravni odbor:

 • daje prethodnu saglasnost na Statut Univerziteta,
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte kojima se ne uređuju akademska pitanja,  
 • donosi odluke o osnivanju drugih pravnih lica,osnivanju, statusnim promjenama ili prestanku rada organizacionih  jedinica,    
 • utvrđuje planove finansiranja i razvoja, donosi godišnji program rada Univerziteta,
 • usvaja godišnji obračun i donosi finansijski plan,
 • rješava pitanja odnosa sa osnivačem, odgovara Osnivaču za finansijske rezultate rada Univerziteta, • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja,
 • daje prethodnu saglasnost za izbor rektora,
 • daje prethodnu saglasnost rektoru za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 KM,
 • utvrđuje visinu školarine i cijene usluga koje pruža studentski dom,
 • odlučuje po prigovorima zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su u prvom stepenu odlučivali  o  njihovim  pravima,  obavezama  i  odgovornostima  iz  radnog  odnosa, 
 • podnosi, najmanje jedanput godišnje Osnivaču izvještaj o poslovanju, kao i
 • izvještaj o radu Osnivaču i Senatu,
 • odlučuje o drugim pitanjima u okviru svojih nadležnosti određenih zakonom, Statutom i drugim aktima.

 

III

Uslovi za imenovanje:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi:

 1. Opći uslovi
 2. da je državljanin BiH,
 3. da je stariji od 18 godina,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,

 

 1. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
 2. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova/funkcije na navedenoj poziciji,
 3. da protiv njega ne postoji optužnica međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX 1. Ustava BiH)

 

 1. b) Posebni uslovi

Kandidat za člana Upravnog Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, pored uslova iz tačke IV ovog konkursa, treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 • da je u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom,
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom i
 • da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i biografiju kandidati su dužni priložiti:

 • Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu,
 • Ovjerenu izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom,
 • Ovjerenu izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
 • Ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca.

 

IV

Uz potpisanu prijavu na konkurs i kraću biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova konkursa.

Kandidat koji bude izabran za člana Upravnog odbora dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa i to 5 dana od dana konačnosti Odluke o izboru.

 

 

 

V

Ostale napomene:

 • Članove Upravnog odbora iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta bira i imenuje Senat u proceduri javnog konkursa, u skladu sa Statutom.
 • Članovi Upravnog odbora moraju biti iz različitih organizacionih jedinica Univerziteta.
 • Članu Upravnog odbora koji je naknadno biran, odnosno imenovan na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, mandat prestaje istekom mandata Upravnog odbora.
 • Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH br. 32/01).

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkursa u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta.

 

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Univerziteta ili preporučeno poštom na adresu: 

 

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR

sa naznakom „Prijava na javni konkurs za člana Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ.“

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.