Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta - Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačke 12. i 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-1251/23 od 12.4.2023. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu„Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac.

I

Opis poslova:

- analizira postojeće stanje u oblasti osiguranja kvaliteta na Univerzitetu, a u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u BiH i drugim pozitivnim propisima u BiH;

- koordinira aktivnosti prilikom provođenja institucionalne samoevaluacije;

- učestvuje u aktivnostima prilikom provođenja samoevaluacije studijskih programa;

- učestvuje u procesu akreditacije i re-akreditacije institucije;

- učestvuje u procesu akreditacije i re-akreditacije studijskih programa;

- organizira periodične informativne i edukativne događaje iz oblasti osiguranja kvaliteta;

- razvija sistem evaluacija na Univerzitetu ;

- koordinira i implementira studentsku evaluaciju kvaliteta izvođenja nastave u skladu s usvojenim Pravilnikom;

- osigurava preduslove za uspostavljanje sistema kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja i uspostavljanja standarda evropskog sistema studiranja;

- utvrđuje kvalitet inputa (kadrovskih resursa, biblioteke, kompjuterske i druge tehničke opreme, nastavnih planova, kvalitet i kvalifikacije nenastavnog osoblja, kvalitet nastavnika, kvalitet studenata, kvalitet udžbenika, kvalitet laboratorija, itd.);

- utvrđuje kvalitet procesa koji se izvode na Univerzitetu (nastavnog procesa, evaluacijskog procesa, prisustva nastavi,uključenost studenata, itd);

- utvrđuje kvalitet outputa (stečene kompetencije, znanja i vještine svršenih studenata, zadovoljstvo svršenih studenata, zadovoljstvo poslodavaca i dr.);

- sarađuje sa sličnim centrima za osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama u BiH i okruženju, te s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta;

- izrađuje analitičke izvještaje i informira upravljačke strukture Univerziteta sa postignutim rezultatima;

- predlaže i razvija projekte iz oblasti osiguranja kvaliteta;

- koordinira i implementira projekte iz oblasti osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u kojima je Univerzitet partner;

- promoviše ECTS u instituciji i van nje i osigurava izvršavanje obaveza institucije prema ECTS principima i mehanizmima;

- stara se o izvršavanju obaveza preuzetih sporazumima koji se odnose na ECTS, priznavanje i prepoznavanje kvalifikacija i perioda studiranja;

- aktivno učestvuje u reformi i u izmjenama ECTS na fakultetima;

- učestvuje u implementaciji ECTS-a i pruža podršku fakultetima;

- savjetuje i informiše studente o ECTS-u i koordinira pripremu, izradu i distribuciju informacionih paketa;

- obavlja i druge poslove po nalogu rektora i prorektora za naučno-nastavna pitanja.

 

II

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

 • da je državljanin BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;
 • nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 • nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova
 • nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

III

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:

- VSS društvenog ili tehničkog smjera,

- jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahtjeva VSS društvenog ili tehničkog smjera,

- poznavanje engleskog jezika - nivo B1,

- poznavanje rada na računaru.

IV

Dokazi

Kandidati su dužni dostaviti prijavu, kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

Potrebni dokumenti:

Dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa dužan je dostaviti izabrani kandidat 5 dana od dana prijema Rješenja o prijemu radnika u radni odnos.

 

Potrebni dokumenti - dokaz o ispunjavanju općih uvjeta:

 • uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,
 • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci.

 

Potrebni dokumenti - dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta (predaju se uz prijavu na konkurs):

 • Diploma o završenom traženom stepenu obrazovanja,
 • Potvrda/Uvjerenje o stečenom radnom iskustvu na poslovima za koje se zahtjeva VSS društvenog ili tehničkog smjera,
 • Certifikat/Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
 • Certifikat/Uvjerenje o poznavanju engleskog jezika.

Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom konkursu formirat će se Stručna komisija za prethodnu provjeru radnih sposobnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Sjeverni logor b.b.

88 104  M o s t a r

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Konkurs će se objaviti na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.