Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 49. i 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 17. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačka 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 100- 434/23  od 8.2.2022. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje 

 

K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa

I

 1. Saradnik-viši asistent za naučno područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana a) Anglistika, b) Lingvistika (Fakultet humanističkih nauka) - 1 izvršilac.

 

II

 1. OPIS POSLOVA:

I

I.1.-SARADNIK /viši asistent/

▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,

▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa, 

▪ obavlja konsultacije sa studentima,

 ▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom, 

▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina, 

▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena, 

▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu, 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana. 

 

 

II

 1. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:
 2. Izbor u zvanje višeg asistenta.

 

Kandidati koji zasnivaju radni odnos u nastavnom ili saradničkom zvanju obavezni su dostaviti i dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu„Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

III

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs i biografiju, dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA .

 

 

Za poziciju I.1.- (viši asistent)

 

 1. Biografija (CV),
 2. Odluka ili potvrda o izboru u zvanje višeg asistenta za odgovarajuće područje, polje, granu odnosno naučnu oblast,
 3. Dokaz o poznavanju jednog starnog jezika (ukoliko kandidat prvi put zasniva radni odnos na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru).

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana okončanja konkursne procedure:

 

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • rodni list, original ili ovjerena kopija,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

IV

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: 

(Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.