Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 61. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, članova 93, 94, i 95. Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te Odluke Naučno-nastavnog vijeća Agromediteranskog fakulteta broj: 230-4-174/22 od 26.12.2022. godine, Agromediteranski fakultet raspisuje

K O N K U R S

za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

I

Za dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

➢ Opći uslovi su:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

➢ Posebni uslovi su:
1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.
Dekan se bira na period od četiri godine i može biti ponovo izabran na još jedan uzastopni mandatni period.

II

Dokazi
Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana:
1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
2. Odluku ili Potvrdu o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (original ili ovjerena kopija),
3. Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu,
4. Potvrdu ili uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
5. Ovjerenu izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom,
6. Ovjerenu izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu,
7. Program rada i razvoja Agromediteranskog fakulteta za mandatni period.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
1. Ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
2. Ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
5. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca.

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Univerziteta, Agromediteranskog fakulteta i u dnevnim novinama na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Agromediteranski fakultet
uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ - ne otvaraj,
USRC “Mithad Hujdur Hujka” (Sjeverni logor) b.b. 88 104 Mostar

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.