Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uspješno održani "Dani kvaliteta" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Prethodnih dana održane su nove radionice u okviru kampanje „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Održane radionice namijenje su studentima, nastavnicima, saradnicima, rukovodstvu i administrativnom osoblju.

U četvrtak, 19. januara realizovana je radionica pod nazivom „Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija“ na kojoj su predavanje održali predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). Prisutnim je izložena zakonska regulativa iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na Lisabonsku konvenciju i Jerevanski komunike koji daju Evropski okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija.

Također, isti dan je održana i radionica pod nazivom „Jačanje saradnje: UNMO & poslovno okruženje“ na kojoj je predavanje održao prorektor za nauku i naučnoistraživački rad dr. sc. Emir Nezirić. Učesnici su kroz radionicu razmjenili primjere dobre prakse u realizaciji aktivnosti sa poslovnim okruženjem kroz učešće u komercijalnim projektima, edukativnim aktivnostima i učešćem poslovnog okruženja u izradni nastavnih planova i programa.

U petak, 20. januara održana je radionica „UNMO: strategije razvoja“ koju su vodili prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Rijad Novaković i generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Alim Abazović, dok je na drugoj radionici pod nazivom „ECTS: izazovi i moguća unapređenja“ predavanje održala profesorica sa Fakulteta informacijskih tehnologija prof. dr. Emina Junuz. U prvom dijelu radionice prezentovani su strateški dokumenti uz fokus na Strategiju razvoja za period od 2019. do 2022. godine. Također, predavači su govorili o relaciji između strateških dokumenata i procesa akreditacije univerziteta. Prorektor prof. dr. Novaković je prezentovao Strategiju internacionalizacije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prof. dr. Junuz je govorila o modelima priznavanja ispita, načinu računanja ECTS studijskih bodova, te o procesu samoevaluacije i akredtacije u odnosu na ECTS.

Radionice „Ispitni sistem i ocjenjivanje studenata“ i „Sistem javnih nabavki na UNMO“ održane su u ponedjeljak 23. januara. Na radionicama su predavanje održale prof. dr. Azra Bajramović i MA Edna Voloder. Profesorica Bajramović je na radionici govorila o modelima poboljšanja ispitnog sistema i načina ocjenjivanja studenata, dok je u okviru druge radionice MA Voloder govorila o procesu nabavki za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Radionicu „Razvoj novih studijskih programa i izrada silabusa“ vodili su generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Alim Abazović i prof. dr. Alisa Hadžiabulić. Na radionici su govorili o perspektivi i mogućnostima kreiranja i razvoja novih studijskih programa, te o efikasnoj i kvalitetnoj izradi silabusa za pokretanje novih studijskih programa.

Sa radionicom pod nazivom „UnIC: Sigurnosni izazovi u visokom obrazovanju“ na kojoj je predavanje održao rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić zaključen je program „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Održano je ukupno 14 radionica koje su uspješno vodili interni i eksterni sudionici procesa u visokom obrazovanju. Radionice su održane s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktuelnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju saradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju. Zaključci sa diskusija vođenih tokom radionica će biti iskorišteni kao podloga za planiranje budućih aktivnosti u svrhu unaprijeđenja svih procesa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.