Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za popunu radnog mjesta: Sekretar organa Univerziteta

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačke 12. i 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100- 2895/22od 26.9.2022. godine , Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Sekretar organa Univerziteta na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu„Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac.

 

I

Opis poslova

-Odgovoran je za blagovremenu i efikasnu pripremu sjednica organa Univerziteta; izradu zapisnika, odluka i zaključaka donesenih na sjednicama te dostavljanje odluka i zaključaka subjektima na koje se odnose;

- prima i pregleda sve materijale upućene organima Univerziteta;

- vrši korespodenciju sa službama i fakultetima radi pripreme i kompletiranja materijala za sjednice organa Univerziteta;

- kompletira materijale za sjednice organa Univerziteta i upućuje ih tehničkom sekretaruradi otpremanja;

- prisustvuje i vodi zapisnik na sjednicama organa Univerziteta i Kolegija rektora;

- kompletira materijal sa sjednica organa Univerziteta i dostavlja ga tehničkom sekretaru;

- vodi korespodenciju sa fakultetima u cilju realizacije odluka i zaključaka organa Univerziteta;

- vodi računa o rokovima utvrđenim u odlukama organa Univerziteta, prati realizaciju donesenih zaključaka i o tome obavještava generalnog sekretara, nadležne službe i zainteresovana lica;

- priprema i šalje na objavljivanje konkurse koje raspisuju organi Univerziteta;

- vodi evidenciju o dodijeljenim počasnim doktoratima nauka i počasnim zvanjima profesor emeritus;

- odgovoran je za realizaciju i zakonitost provođenja postupaka javnih nabavki;

- prati i primjenjuje propise iz domena javnih nabavki;

- pokreće inicijativu i učestvuje u izradi novih ili izmjeni i dopuni postojećih općih akata iz domena javnih nabavki;

-blagovremeno inicira aktivnosti na donošenju Plana nabavki i učestvuje u njegovoj izradi;

-prati realizaciju Plana nabavki;

-učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki (učestvuje u radu komisija za provođenje javnih nabavki, izrađuje tendersku dokumentaciju, izrađuje potrebne obrasce dokumenata za sve faze u postupku provođenja javnih nabavki);

- koordinira rad fakulteta i drugih služba i organa na Univerzitetu u domenu javnih nabavki;

- kompletira predmet javne nabavke;

- sačinjava obavještenja i izvještaje o javnim nabavkama i dostavlja ih Agenciji za javne nabavke;

- dostavlja potrebnu dokumentaciju licima zaduženim za nadzor i /ili primopredaju roba, radova ili usluga;

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

II

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

 • da je državljanin BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;
 • nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 • nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova
 • nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

III

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:

 - VSS - VII stepen društvenog smijera ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS,

-jedna godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme,

-poznavanje rada na računaru.

 

IV

Dokazi

 

Kandidati su dužni dostaviti potpisanu prijavu, kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

 

Dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa dužan je dostaviti izabrani kandidat 5 dana od dana prijema Rješenja o prijemu radnika u radni odnos.

Potrebni dokumenti - dokazi o ispunjavanju općih uvjeta:

 • uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,
 • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci.
 • Potrebni dokumenti - dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta (predaju se uz prijavu na konkurs):
 • Diploma o završenom traženom stepenu obrazovanja,
 • Potvrda/Uvjerenje o stečenom radnom iskustvu nakon stjecanja visoke stručne sperme,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 Za provođenje konkursne procedure po ovom javnom konkursu formirat će se Stručna komisija za prethodnu provjeru radnih sposobnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Sjeverni logor b.b.

88 104  M o s t a r

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Konkurs će se objaviti na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.