Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101- 262/23, broj: 101-263/23, broj: 101-         /23, broj: 101-264 /23, broj: 101-265/23, od 26.1.2023. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje 

 

K O N K U R S

ZA IZBOR

I

 1. Nastavnika u zvanju vanredni profesor za područje Umjetničko područje, polje: Interdisciplinarno umjetničko područje, grana: Metodika likovne umjetnosti, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Nastavnički fakulteti).
 2. Saradnika u zvanje viši asistent za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Građansko pravo i građansko procesno pravo, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Pravni fakultet).
 3. Saradnika u zvanje asistent za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Historija prava i države, 1 izvršilac, (Pravni fakultet).
 4. Saradnika u zvanje asistent za predmet: Građansko parnično procesno pravo, 1 izvršilac (Pravni fakultet)

 

II

 1. OPIS POSLOVA:

 

I.1. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta, 

▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa, 

▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran, 

▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,

▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata, 

▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,

▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa, 

▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima, 

▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka, 

▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske

   Disertacije,

▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta, 

▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika, 

▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu, 

▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad, 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

I.2., I.3. I.4.- SARADNIK - VIŠI ASISTENT/ASISTENT

▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,

▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa, 

▪ obavlja konsultacije sa studentima,

 ▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom, 

▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina, 

▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,  

▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu, 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana. 

 

III

 1. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 

MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA NA STRUČNO-UMJETNIČKIM PREDMETIMA SU:

(1)

▪ završen stepen najmanje drugog ciklusa;

▪ proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće oblasti;

▪ najmanje 5 (pet) javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće oblasti;

▪ priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i

▪ pokazani rezultati u nastavnom radu.

 

(2) Pod priznanjima za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti podrazumjeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

▪ predstavljanje svog stvaralačkog rada u stručnim časopisima, katalozima i monografijama;

▪ tekstovi, predgovori, kritike od relevantnih historičara umjetnosti, umjetničkih kritičara u stručnim katalozima, časopisima, monografijama itd;

▪ priznanje za učešće na nacionalnim i međunarodnim umjetničkim manifestacijama i simpozijumima;

▪ nagrade stručnih žirija na nacionalnim ili međunarodnim umjetničkim

manifestacijama.

(3) Pod pokazanim rezultatima u nastavnom radu podrazumjeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

▪ izrada ili značajno učestvovanje u izradi nastavnog teksta (udžbenika ili skripte) koji se kao obavezni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili diplomskoj nastavi;

▪ učešće u organiziranju work shopova, projekata za studente;

▪ učešće u organiziranju kulturnih manifestacija u sklopu Univerziteta;

▪ da je bio predavač na drugom ciklusu studija.

 

- MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA-VIŠEG ASISTENTA:

završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti,

▪ ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo)

▪ ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo)

 

- MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA- ASISTENTA:

▪ završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;

▪ ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

 

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH

USLOVA KONKURSA:

 

Za poziciju I.1. - (vanredni profesor na stručno-umjetničkim predmetima) 

 1. Biografija,
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu (završenog najmanje II ciklusa) iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti-najmanje jedan izborni period,
 4. Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće oblasti,
 5. Dokaz o priznanjima za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti,
 6. Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu,
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju I.2.- (viši asistent) 

 1. Biografiju (CV),
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne

    oblasti,

 1. Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 4. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju I.3., I.4.- (asistent) 

 1. Biografiju (CV),
 2. VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS

    bodova- ovjerena kopija diplome,

 1. Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija-original ili ovjerena kopija,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika- original ili ovjerena kopija.

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • rodni list, original ili ovjerena kopija,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih uslova konkursa:

 

 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosijeu.

 

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: 

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti) zvanje i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.