Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 28. i 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-2895/22 od 26.9.2022. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

 

 1. Spremačica - kafe kuharica na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca,
 2. Domar- na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

I

Opis poslova

Za poziciju 1:

 • svakodnevno čisti i provjetrava radne prostorije i održava inventar;
 • svakodnevno čisti prašinu sa inventara, zidova, prozora, vrata i dr.;
 • prema potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, stepeništa i hodnika;
 • prema potrebi pere prozore i zavjese, te čisti itisone;
 • prijavljuje domaru odnosno šefu Službe uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu;
 • po završetku radnog vremena, provjerava i ostavlja u sigurnom stanju prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije;
 • prema potrebi čisti prostor oko objekta;
 • obavlja poslove na pripremanju i služenju hladnih i toplih napitaka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

 

Za poziciju 2 :

 • prema usvojenim planovima, a po nalogu šefa službe održava i popravlja objekte, instalacije i opremu;
 • vrši tekuće opravke: bravarske, električarske, stolarske, vodoinstalaterske, molerske, te popravke namještaja i sitnog inventara;
 • izrađuje specifikaciju materijala potrebnog za izvršenje radova i popravki uređaja i instalacija;
 • vrši kontrolu električnih instalacija i certifikata o ispravnosti protivpožarnih aparata, a u dogovoru s ovlaštenom firmom sa kojom Univerzitet zaključi ugovor o tome;
 • prijavljuje šefu Službe kvarove koje ne može sam otkloniti,
 • priprema sale za održavanje nastave i svečanosti;
 • održava zelene površine u kampusu Univerziteta;
 • pruža pomoć prilikom inventarisanja;
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

 

II

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

 • da je državljanin BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;
 • nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 • nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova 
 • nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

III

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:

 

Za poziciju 1:

- NK, završena osnovna škola,

- šest mjeseci radnog iskustva.

 

Za poziciju 2:

- SSS,VK/KV- tehničke struke,

- jedna godina radnog iskustva.

Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

 

IV

Dokazi

Dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa dužan je dostaviti izabrani kandidat 5 dana od dana prijema Rješenja o prijemu radnika u radni odnos.

 

Potrebni dokumenti:

 • uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,
 • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni  prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 • svjedočanstvo o završenom traženom stepenu obrazovanja,
 • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci.

 

V

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

 

 "Prijava na javni oglas sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88 104 Mostar.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

 

Oglas će objaviti na web stranici Univerzitet www.unmo.ba.

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.