Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana Međunarodna konferencija ,,Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” u okviru UNIGEM projekta

Konferencija je održana u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 6. i 7.  maja 20202. godine, i prva je konferencija u okviru projekta ,,Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanjeˮ (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM), a njen cilj je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti, kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou. Na konferenciji su učestovali bosanskohercegovački, regionalni i međunarodni naučnici i naučnice koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja.

Organizatori konferencije su TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu, u saradnji s koorganizatorima na projektu podržanom od strane Velike Britanije: Univerzitet ,,Džemal Bijedićˮ u Mostaru.Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Novom Sadu, Sveučilište u Zagrebu, Univerzitet Crne Gore, Internacionalni univerzitet u Travniku, Sveučilište Hercegovina, Univerzitet Donja Gorica.

Naučni odbor Konferencije čine: prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasmina Husanović, prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Duško Trninić, prof. dr. Rebeka Kotlo, prof. dr. Antonija Petričušić,  prof. dr. Davorka Topić – Stipić, prof. dr. Nerzuk Ćurak, doc. dr. Karolina Lendak – Kabok.

Tokom dva dana konferencije predstavljeni su radovi 33 autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, te Austrije i Velike Britanije, pored ostalog, o temama nasilja kao feminističkog problema – proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, rodno osjetljivog jezika, njegove upotrebe i neravnopravnosti u jeziku rodno zasnovanom nasilju, instrumentalizaciji ženskog tijela,  rodnim stereotipima na univerzitetu, nastavnim sadržajima o rodno zasnovanom nasilju, te odnosu rodnih stereotipa i religije, kao i o modernim teorijskim i metodološkim pristupima u istraživanju roda, rodno zasnovanog nasilja, proučavanju ravnopravnosti na univerzitetima i u nastavnim programima na univerzitetima.

Održana su i izlaganja o borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja nastavnog osoblja u visokom obrazovanju u Velikoj Britaniji, o onlajn uznemiravanju i sajber nasilju u visokom obrazovanju, o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju, kao i o mentalnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima za sprječavanje i zaštitu od seksualnog uznemiravanja počinjenog posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija tokom pandemije virusa korona. Seksualno uznemiravanje u akademskom okruženju tema je jednog od panela, u okviru kojeg su izloženi podaci sa pojedinih fakulteta u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju, te o odgovoru institucionalnih politika na rodnu diskriminaciju na univerzitetima, kao i o neravnopravnosti žena u zapošljavanju i razvoju karijera, zastupljenosti žena u istraživanjima vještačke inteligencije, o odnosu roda, menadžmenta univerziteta i institucionalne kulture posvećena je također pažnja tokom konferencije.

Tokom trajanja ove konferencije, organizovana su i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Velike Britanije. 

Program i knjiga sažetaka Međunarodne konferencije ,,Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” dostupni su u nastavku:

Projekt ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM” podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.