Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 150-02-218/22 od 13.5.2022. godine,  Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS

za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

I

Za dekana Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 

 • Opći uslovi su:
 1. državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 2. zdravstvena sposobnost za obavljenje poslova/funkcije dekana;
 3. nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za izbor na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. nepostojanje odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/ funkcije;
 5. nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH);

 

 • Posebni uslovi su:
 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno - nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

II

Način dokazivanja ispunjenja uslova za izbor dekana

 

Uz prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati za dekana Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih  i posebnih propisanih uslova za izbor dekana Pravnog fakulteta,

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs  i biografiju kandidata su dužni priložiti:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);
 2. Odluka ili Potvrda o izboru u  naučno-nastavno, zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, (original ili ovjerena fotokopija)
 3. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru,
 4. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda (original ili ovjerena kopija)
 5. Ovjerenu izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom
 6. Ovjerenu izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu
 7. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od 3 mjeseca;
 2. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prijestup koji predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne(original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)
 4. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/ funkcije;
 5. Ovjerena izjava o nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH);

 

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u nekom od dnevnih listova i dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Pravni fakultet

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj,

USRC “Mithad Hujdur Hujka” (Sjeverni logor) b.b. 88 104 Mostar

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.