Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prof. dr. Alena Huseinbegović izabrana za rektoricu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Danas je funkciju rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru preuzela prof. dr. Alena Huseinbegović, redovna profesorica Pravnog fakulteta, a izabrana je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 29.3.2022. godine.

Nova rektorica na ovoj poziciji naslijedila je prof. dr. Elvira Zlomušicu.

Alena Huseinbegović rođena je 1973. godine u Mostaru, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” diplomirala je 1998. godine, a 1999. godine izabrana je za asistenticu na predmetima Privredno pravo i Građansko procesno pravo.

Magistrirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je iste godine birana u zvanje više asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Naučni stepen doktora pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 2010. godine, uspješno odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Načela civilnog izvršnog postupka”. Sljedeće godine izabrana je u zvanje docenta na predmetima Građansko parnično procesno pravo i Građansko vanparnično i izvršno pravo. U zvanje vanredne profesorice izabrana je 2016. godine, a u zvanje redovne profesorice na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Građansko pravo i građansko procesno pravo izabrana je 2022. godine.

Od 2008 do 2010. godine obnašala je funkciju v.d. prodekanice Pravnog fakulteta.

Od 2015 do 2022. godine obnašala je funkciju v.d. dekanice, a potom i dekanice Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kao autorica i koautorica objavile je 4 knjige i preko 30 naučnih i stručnih radova. Osim na matičnom fakultetu, kao gostujuća profesorica predavala je na Pravnom fakultetu u Zenici i Tuzli. Učestvovala je u više projekata i bila edukatorica i referentica na preko 50 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova i seminara, te učestvovala u radu različitih tijela i komisija na Univerzitetu “Džemal Bijedič” u Mostaru i izvan njega.

Članovi Senata Univerziteta su čestitali prof. dr. Aleni Huseinbegović na imenovanju i poželjenli joj sretan i uspješan rad u budućem periodu.