Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izbor prorektora Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na sjednici održanoj 15.4.2022. godine je prihvatio prijedloge rektorice prof.dr. Alene Huseinbegović i imenovao prorektore, kako slijedi:

  • dr. Azru Špago na funkciju prorektorice za naučno-nastavna pitanja,
  • prof. dr. Arminu Hubana na funkciju prorektorice za finansije,
  • dr. Emira Nezirića na funkciju prorektora za nauku i naučno istraživački rad, i
  • prof. dr. Rijada Novakovića na funkciju prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

Imenovanjem prorektora Univerzitet je dobio novi saziv Kolegija rektora za period od četiri godine.


Prof. dr.  Azra Špago – prorektorica za naučno-nastavna pitanja

Azra Špago je rođena 1974. godine u Trebinju. Osnovnu školu je završila u Gacku, a srednju školu u Mostaru. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je diplomirala 1999. godine, a 2000. godine izabrana je za asistenticu na užoj naučnoj oblasti “Geologija i geotehnika”. Magistrirala je 2004. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te je iste godine izabrana u zvanje više asistentice.

Zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva je stekla na doktorskom studiju SEEFORM (The South East European Graduate School for Master and Ph.D. Formation in Engineering) na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, 2010. godine. Iste godine dobiva izbor u zvanje docentice na užoj naučnoj oblasti “Geologija i geotehnika”, a od 2015. godine je u zvanju vanredne profesorice na užoj naučnoj oblasti ”Geologija i geotehnika”. U zvanje redovne profesorice na naučno područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Geotehnika izabrana je 2021. godine.

Od 2005. do 2006. godine je obavljala funkciju v.d. prodekanice za nastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru.

Od 2016. do 2022. godine obavljala je funkciju voditeljice doktorskog studija „Politehnika” na Univerzitetu ”Džemal Bijedić” u Mostaru.

Od 2021. do 2022. godine bila je koordinatorica za medjunarodnu kreditnu mobilnost na Građevinskom fakultetu.

U periodu od 2017. do 2021. godine bila je predsjednica Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kao autorica i koautorica objavila je 3 knjige i preko 35 naučnih i stručnih radova. Osim na matičnom fakultetu, kao gostujuća profesorica predaje na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Bila je članica naučnih i organizacionih odbora na preko 20 naučnih i stručnih konferencija i simpozija. Član je više međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja.

Paralelno sa nastavnom aktivnošću obavlja privremene i povremene poslove projektanta, nadzornoga inženjera i revidenta za geotehniku u Zavodu za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta. Učestvovala je u realizaciji preko 60 različitih stručnih projekata, elaborata, ekspertiza i studija iz oblasti geotehnike. 


Van. prof. dr. Armina Hubana – prorektorica za finansije

Rođena je 1973. godine u Mostaru gdje je završila osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, smjer: Spoljna trgovina, 1997. godine. Magistarski postdiplomski studij je upisala u novembru 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oblast Poslovna ekonomija, smjer Finansijski menadžment na temu: "Mogućnosti i ograničenja VaR/CaR metodologije u identifikaciji i upravljanju tržišnim i kreditnim rizikom u bankarskom poslovanju" 2006. godine. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru 24.02.2012. godine na temu: "Finansijski derivativni instrumenti u funkciji portfolio menadžmenta".

Od 2000. godine je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, najprije kao asistent na užoj naučnoj oblasti Finansije, potom 2003. godine na oblasti Marketing, a od 2006. godine kao viši asistent na oblasti Finansije. Zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Upravljanje finansijama je stekla 2012. godine. U zvanje vanrednog profesora je birana 2017. godine na užu naučnu oblast: Upravljanje finansijama.

Objavila je dvije knjige i preko 20 naučnih i stručnih radova u priznatim publikacijama, te je uzela učešća na nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.

Kao spoljni saradnik angažovana je na II ciklusu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, na predmetu Finansijski derivativi.

Obavljala je funkciju voditelja doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu. U periodu 2015/ 2016. – 2018/2019. akademske godine je bila voditelj univerzitetskog multidsciplinarnog studija Poslovna informatika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Član je uredništva Časopisa za ekonomsku teoriju i analizu „Economics“, izdavač OIKOS INSTITUT d.o.o Bijeljina. Dobitnica je priznanja za učešće i doprinos bilateralnoj, kulturnoj i edukacijskoj saradnji prijateljskih zemalja (Qatar i Bosna i Hercegovina), april – maj 2015. godine Doha, Qatar. Također je participirala u nekoliko TEMPUS projekata koji su se odnosili na razvijanje i usaglašavanje nastavnih planova i programa, te je višestruki učesnik  „Erasmus + programm - Staff Mobility“ na ekonomskim fakultetima nekih od univerziteta, kao što su: TUKE University Košice – Slovačka; University College of Enterprise and Administration, Lublin – Poland; University of Granada – Spain; University Claude Bernard in Lyon – France; Alexandru Ioan Cuza University Iasi – Romania.


Doc. dr. Emir Nezirić, prorektor za nauku i naučno istraživački rad

Emir Nezirić je rođen 1985. godine u Mostaru. Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ je završio 2009. godine nakon čega 2010. godine zasniva radni osnos na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u zvanju asistenta.

Magistarski rad odbranio je na matičnom fakultetu 2013. godine na temu „Analiza uticaja parametara paralelno nesaosnog sistema motor - fleksibilna spojnica – rotor na vibracije“, dok doktorski rad na temu „Detekcija stanja rotacionih sistema u prisustvu grešaka sa sličnim karakteristikama vibracija“ brani 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, gdje je izabran u zvanje docenta.

Obavljao je funkciju prodekana za nastavu, a od 2017. godine funkciju vršioca dužnosti dekana Mašinskog fakulteta.

Objavio je jednu knjigu i 23 rada u različitim međunarodnim časopisima.

Učestvovao je u dva naučno-istraživačka projekta, dva capacity building projekta, te više drugih projekata finansiranih od strane različitih donatora. Kroz Institut za mašinstvo pri Mašinskom fakultetu je učestvovao u realizaciji više od 120 komercijalnih projekata


Van. prof. dr. Rijad Novaković, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Rijad Novaković je rođen 1977. godine u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine. Postdiplomski studij na Univerzitetu u Tuzli uspješno završava 2007. godine, odbranom magistarskog rada na temu: ”Relacije između motoričkih, funkcionalnih i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika prvih razreda Gimnazije Mostar”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: ”Efekti transformacionih promjena iz košarke, odbojke, atletike i akrobatike uvjetovanih kineziološkim operatorima” odbranio je 2011. godine na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

U periodu od 2004. do 2011. godine je bio zaposlen u Gimnaziji Mostar kao profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

U periodu od 2012 - 2020. godine obavljao je funkciju voditelja Odsjeka razredna nastava na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Od 2020. godine je imenovan na mjesto koordinatora za međunarodnu saradnju na Nastavničkom fakultetu. Obavljao je funkciju voditelja doktorskog studija iz oblasti kineziologije.

Rijad Novaković je kao autor/koautor do sada izdao 2 univerzitetska udžbenika, te objavio 48 naučnih i stručnih radova.

Od 2017. do 2020. godine angažovan je kao spoljnji saradnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju i stručni saradnik na izradi zajedničke jezgre za tjelesno zdravstveno odgojno obrazovno područje. Stručno usavršavanje iz oblasti kineziološke edukacije 2018. godine je obavio na Univerzitetu u Tokiju kao stipendista Vlade Japan i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.