Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101-3164/20, broj: 101-3165/20, broj: 101- 3166/20, broj: broj: 101- 3167/20 od 24.12.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje 

KONKURS za izbor u zvanje

I

 1. Docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana: Zdravstvena njega u javnom zdravstvu na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru /univerzitetski studij Zdravstvena njega/- 1 izvršilac,
 2. Saradnik u zvanju viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske nauke, grana: Hirurgija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru  /univerzitetski studij Zdravstvena njega/- 1 izvršilac,
 3. Saradnik u zvanju viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Anglistika i B) Lingvistika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru /Fakultet humanističkih nauka/- 1 izvršilac,
 4. Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje: Tehničke nauke, polje: Arhitektira i urbanizam, grana: Arhitektonsko projektovanje na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru / univerzitetski studij Dizajn interijera /- 1 izvršilac

 

II

 1. OPIS POSLOVA:

I.1. NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,  

 • predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa, 
 • preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran, 
 • priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,
 • vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata, 
 • radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,
 • obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa, 
 • redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima, 
 • podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka, 
 • predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske Disertacije,
 • učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta, 
 • učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika, 
 • učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu, 
 • organizuje i izvodi naučnoistraživački rad, 
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

I.2., I.3.,I.4. SARADNIK /asisten ili viši asistent/

 • priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
 • pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa, 
 • obavlja konsultacije sa studentima,
 • učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom, 
 • priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina, 
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena, 
 • učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu, 
 •  obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana. 

III

 1. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 

II.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su: 

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, 

- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;

- pokazane nastavničke sposobnosti, 

- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje,  

Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova: 

- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu,

- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;  - da je prezentirao najmanje jedan

  rad na naučnom skupu, 

- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca. 

 

II.2. i II.3. Uslovi za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je: 

− završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu 8(osam) ili 3,5, (triipo)

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

II.4. Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta:

- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova; 

- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

 

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 

Za poziciju I.1.  (docent)

 1. Biografiju (CV),
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
 4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 3. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova),
 5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Nastupno predavanje kandidata ocijenit će Komisija za izbor u zvanje, te dokaz o pozitivno ocjenjenom predavanju dostaviti uz Izvještaj Komisije o prijedlogu za izbor kandidata.

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju I.2.,I.3. (viši asistent)

 1. Biografiju (CV),
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne

    oblasti,

 1. Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus- original ili ovjerena kopija,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika- original ili ovjerena kopija.

Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju I.4. (asistent) 

 1. Biografiju (CV),
 2. VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS

    Bodova- ovjerena kopija diplome,

 1. Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija-original ili ovjerena kopija,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika- original ili ovjerena kopija.

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

 

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: 

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.