Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje - Novembar 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-2579/20, 101-2580/20, 101-2581/20, 101-2582/20, 101-2583/20, 101-2584/20, 101-2585/20, 101-2586/20, 101-2587/20, 101-2588/20, 101-2589/20, od  29.10.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje, 

Konkurs za izbor u zvanje

I

 1. Vanredni profesor za područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Turkologija, B) Lingvistika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Vanredni profesor za područje: Prirodne nauke, polje: Hemija, grana: Analitička hemija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, redovno napredovanje,
 3. Vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pedagogija, grana: Posebne pedagogije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, redovno napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa,
 4. Docent za područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Anglistika, B) Lingvistika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 5. Docent za područje: Društvene nauke, polje: Informacijske nauke, grana: Komunikologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 6. Docent za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Klinička zdravstvena njega, grana: Fizioterapija i rehabilitacija sa okupacionom terapijom na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 7. Viši asistent za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske nauke, grana: Ortopedija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 8. Viši asistent za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske nauke, grana: Hirurgija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 9. Viši asistent za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske nauke, grana: Interna medicina na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 10. Asistent za područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske nauke, grana: Pedijatrija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,
 11. Asistent za područje: Tehničke nauke, polje: Arhitektura i urbanizam, grana: Arhitektonsko projektovanje na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

II

 1. OPIS POSLOVA:

1.1. NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta, 

▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa, 

▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran, 

▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,

▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata, 

▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,

▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa, 

▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima, 

▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka, 

▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske

   Disertacije,

▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta, 

▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika, 

▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu, 

▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad, 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

1.2. SARADNIK /asisten ili viši asistent/

▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,

▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa, 

▪ obavlja konsultacije sa studentima,

 ▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom, 

▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina, 

▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena, 

▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu, 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana. 

 

III

 1. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 

2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti

- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti

 - objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te

 - uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada. 

 

2.2. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su: 

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, 

- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;

- pokazane nastavničke sposobnosti, 

- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje,  

Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova: 

- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu,

- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;  - da je prezentirao najmanje jedan

  rad na naučnom skupu, 

- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca. 

 

2.3. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je: 

− završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu 8(osam) ili 3,5, (triipo)

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

2.4. Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta:

- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova; 

- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

2.5. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu. 

 

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 

Za poziciju 1.1., 1.2. i 1.3.  (vanredni profesor) 

 1. Biografija,
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period,
 4. Objavljena knjiga,
 5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
 6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 1.4., 1.5. i 1.6. (docent)

 1. Biografiju (CV),
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
 4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 3. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova),
 5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 Nastupno predavanje kandidata ocijenit će Komisija za izbor u zvanje, te dokaz o pozitivno ocjenjenom predavanju dostaviti uz Izvještaj Komisije o prijedlogu za izbor kandidata.

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 1.7., 1.8. i 1.9. (viši asistent)

 1. Biografiju (CV),
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne

    oblasti,

 1. Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 1.10. i 1.11. (asistent) 

 1. Biografiju (CV),
 2. VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS

    bodova,

 1. Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija,
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

 

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, original ne stariji od tri mjeseca;
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

Prije zaključenja ugovora o radu, novi zaposlenik je dužan pribaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuje da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje zaključuje ugovor o radu.

Kandidati koji su u radnom odnosu (redovno napredovanje) dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih uslova konkursa:

 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosijeu.

 

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: 

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.