Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 69. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 19. tačkom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 101-666/20 od  28.2.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,  

 

K O N K U R S

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Fakultetu informacijskih tehnologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

I

Raspisuje se konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru -  1 izvršilac.  

II

OPIS POSLOVA:  

- priprema i demonstrira laboratorijske vježbe za studente;

- priprema praktikume i druge materijale potrebne za vježbe za studente;

- zajedno sa laborantom, vrši izradu modela potrebnih za eksperimentalni dio vježbi;

- pomaže studentima u izradi završnih radova svih ciklusa studija;

- planira, organizuje, provodi i dokumentuje poslove koji se odnose na laboratorijske analize;

- obavlja standardna ispitivanja u laboratoriju;

- obrađuje izvještaje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja;

- kontroliše i potpisuje izlazne dokumente sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja;

- učestvuje u izradi i implementaciji projekata, te obavlja organizacione i stručne poslove za pravilno izvođenje projekta;

- učestvuje u pisanju izvještaja o stepenu implementacije projekta i finalnih izvještaja na projektima;

- daje ocjenu stanja laboratorije i laboratorijske opreme te stepen iskorištenosti opreme u naučno -nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu; 

- obavlja i druge poslove po nalogu dekana i prodekana.

III

  1. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

- VSS/VŠS odgovarajućeg smjera sa jednom godinom radnog iskustva i

- poznavanje stranog jezika - nivo B1 i rada na računaru.

IV

POTREBNI DOKUMENTI 

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to: 

 

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
  • Uvjerenje Suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenom random mjestu,
  • Ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX 1. Ustava BiH,
  • Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi,
  • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
  • Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Napomena: Kandidat koji bude izabran će po okončanju konkursne procedure dostaviti:  

 

  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i
  • Ljekarsko uvjerenje.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:  

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:   

(Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru -  NE OTVARATI). 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.   

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.