Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje - Juni 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1100/20 i 101-1101/20 od 28.5.2020. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

KONKURS

za izbor u zvanje

 

I

Raspisuje se konkurs za (re)izbor u zvanje:

 

 1. nastavnika u zvanje redovnog profesora (redovno napredovanje) za naučno područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Bosnistika/Kroatistika/Srbistika i B) Teorija i historija književnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac;
 2. nastavnika u zvanje vanrednog profesora (reizbor) za naučno područje: Prirodne nauke, polje: Hemija, grana: Anorganska hemija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac.

II

OPIS POSLOVA:

 

1.1. NASTAVNIK

 • daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
 • predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
 • preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
 • priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
 • vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
 • radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
 • obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 • redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 • podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
 • predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 • učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
 • učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 • učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 • učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
 • organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

III

Kandidati su dužni da ispunjavaju sljedeće opće uslove konkursa:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je navršio najmanje 15 (petnaest) godina života;
 • da je je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 (pet) godina prije objavljivanja konkursa/oglasa;
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

 

 1. Pored općih uslova potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove konkursa:

2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
 • uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.

 

2.2. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:  

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
 • uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 Za poziciju 2.1. (redovni profesor)

 1. Biografiju (CV);
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
 4. Objavljene knjige;
 5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
 6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

 

Za poziciju 2.2. (vanredni profesor)

 1. Biografija;
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
 4. Objavljena knjiga;
 5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
 6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa članom 206. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR

 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI). Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.