Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 130-2-274 /20 od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na mandatni period od četiri godine

Za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

I

Opći uslovi su:  

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne; 
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije 
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 

 

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora; 
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom; 
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

II

Dokazi

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidat za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužan je priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 2. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
 3. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca; 
 4. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne stariji od 3 mjeseca; 
 5. Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 6. Ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca; 
 7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original; 
 8. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci; 
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 11. Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period (period od četiri 4 godine), potpisan od strane kandidata. 

 

III

Potpisana prijava na Konkurs sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavlja se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Oslobođenje“, a dostavljaju se na adresu:

 • Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 • Mašinski fakultet
 • Sjeverni logor b.b.
 • 88 104 Mostar

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta

„Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj.

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa kandidata.

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.