Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/41-22/20 od 15.1.2020. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje 

                                                                   KONKURS

za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

 na period od četiri godine

                                                                          I

 

Za dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

Posebni uslovi su

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

                                                                          II

 Dokazi:

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru  dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 2. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
 3. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 4. Uvjerenje da ne postoji  odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca;
 5. Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 6. Ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca;
 7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original;
 8. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original;
 1. Program rada i razvoja Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u

        Mostaru za mandatni period (period od četiri 4 godine), potpisan od strane kandidata.

 

Napomena: Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru na funkciju dekana dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz člana II tačke 3., odnosno dostavit će:

Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca.

 

                                                                           III

 

Potpisane prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list“ i na web stranici Univerziteta, te dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Nastavnički fakultet

Sjeverni logor b.b.

88 104 Mostar

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj.

 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa kandidata.

 

                                                                             IV

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u navedenim novinama 22.01.2020. godine.