Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za izbor dekana Ekonomskog fakulteta

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 04/12), člana 92. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru te Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:70-12/20 od 24.11.2020. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor dekana Ekonomskog fakulteta (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2021-2025. godine

 

I

Za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti potpisani Program rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine (2021-2025.).

 

II

Dokazi

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Ekonomskog fakulteta, i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 2. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
 3. uvjerenje Suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 1. uvjerenje Suda da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ne starije od 3 mjeseca;
 2. izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 3. ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca ili potvrda o izboru u zvanje (original);
 4. potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original
 5. dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
 6. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original
 7. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original
 8. Program rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2021-2025. godine, potpisan od strane kandidata.

 

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni avaz“ i dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

Sjeverni logor b.b.

88 104 Mostar

Uz naznaku:„Za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru-za mandatni period od 2021-2025. godine“ ne otvaraj  

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.