Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javna odbrana doktorske disertacije - kandidat mr. sc. Adnan Džindo

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet, doktorski studij Evropskog prava

OBJAVLJUJE 

da će kandidat mr.sc. Adnan Džindo javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Nevladine organizacije, socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava“. Elektronska usmena i javna odbrana doktorske disertacije održati će se u srijedu, 30. 12. 2020. godine u 14:00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta„Džemal Bijedić“ u Mostaru, online, putem linka koji je dostupan na web stranicama Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (pf.unmo.ba) i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (www.unmo.ba):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBkYzIwN2YtODdjMi00OWZjLTg3MWUtNmUwNDgwMWUyNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d