Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1831/20, 101-1832/20, 101-1833/20 i 101-1834/20, od 21.7.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

 

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

 1. redovni profesor (redovno napredovanje) za naučno   područje:  Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Hidrotehnika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac, 
 2. redovni profesor (redovno napredovanje) za naučno područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 2 izvršioca,
 3. vanredni profesor (redovno napredovanje) za naučno područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac,
 4. docent (redovno napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za naučno područje: Društvene nauke, polje: Pedagogija, grana: Didaktika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac.

 

 1. OPIS POSLOVA:

 

1.1. NASTAVNIK

 • daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
 • predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
 • preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
 • priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
 • vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
 • radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
 • obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 • redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 • podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
 • predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 • učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
 • učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 • učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 • učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu;
 • organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

 

 1. USLOVI KONKURSA

 

2.1 Kandidati su dužni da ispunjavaju sljedeće opće uslove konkursa:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 (pet) godina prije objavljivanja konkursa/oglasa;
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

 

2.2. Pored općih uslova potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove konkursa:

 

2.2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
 • uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.

 

2.2.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:  

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta;
 • uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

 

2.2.3 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:  

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće oblasti;
 • pokazane nastavničke sposobnosti;
 • da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.

 

Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

 • da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
 • da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
 • da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
 • da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.

 

2.4 Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se nastavnci i saradnici prvi put biraju na Univerzitetu.

 

 1. DOKAZI

 

3.1 Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, original ne stariji od tri mjeseca;
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
 • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

3.2 Kandidati su dužni dostaviti i DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 

3.2.1 Za poziciju redovni profesor

 1. Biografiju
 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
 4. Objavljene knjige;
 5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
 6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

 3.2.2 Za poziciju vanredni profesor

 1. Biografija;
 2. ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 3. dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
 4. objavljena knjiga;
 5. popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
 6. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;
 7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

3.2.3 Za poziciju docent

 1. Biografiju (CV);
 2. ovjerenu kopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 3. popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
 4. dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2.2.2 (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova);
 5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Nastupno predavanje kandidata ocijenit će Komisija za pripremanje prijedloga za izbor, te dokaz o pozitivno ocjenjenom predavanju dostaviti uz Izvještaj Komisije o prijedlogu za izbor kandidata.

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

3.3 Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

3.4 Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa članom 206. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

 1. PRIJAVE

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR

 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika u zvanje i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI). Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba, web stranicama Nastavničkog i Građevinskog fakulteta i njihovim oglasnim pločama.