Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje Februar 2019

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 - 303/19 od 31.01.2019. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

KONKURS
za izbor u zvanje

I
Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

  • docent za područje Humanističkih nauka, polje Filologija, grana A)Anglistika B) Lingvistika na Fakultetu informacijskih tehnologija -1 izvršilac
  • viši asistent za područje Humanističkih nauka, polje Filologija, grana A) Anglistika, B) Lingvistika na Fakultetu humanističkih nauka -1 izvršilac
  • asistent za područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac
  • asistent za područje Tehničkih nauka, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu – 1 izvršilac