Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis druge generacije polaznika na Doktorski studij Politehnika

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-1897/19 od 19.07.2019.godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje                                                              

 JAVNI KONKURS

ZA UPIS DRUGE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ POLITEHNIKA NA

UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU