Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

PONOVNI KONKURS za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Poljoprivrednih nauka na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, člana 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prijedloga Vijeća doktorskog studija Agromediteranskog fakulteta broj 230-4-33/20 od 12.2.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta, broj: 101-626/20 od 27.2.2020. godine, raspisuje se

PONOVNI KONKURS

za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Poljoprivrednih nauka na Agromediteranskom  fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

Naziv studija:                                 Doktorski studij iz oblasti Poljoprivrednih nauka

Nivo:                                                Treći ciklus studija

Model:                                            3+2+3  (treći ciklus u trajanju od tri godine)

Broj ECTS bodova:                        180 ECTS

Vrsta studija:                                 Akademske studije

Zvanje:                                            Doktor poljoprivrednih nauka

Oblast obrazovanja:                     Biotehničke nauke, Naučno polje: Poljoprivreda

Način izvođenja:                           Redovne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara

Cijena doktorskog studija:          15.000,00 KM  (2.500 KM po semestru)

 

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodit će se na modulima:

 1. Ekologija i zaštita okoliša
 2. Genetika i oplemenjavanje biljaka
 3. Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura
 4. Proizvodnja i prerada bilja
 5. Vinogradarstvo i vinarstvo
 6. Voćarstvo.

   

USLOVI ZA PRIJAVU

 

 1. uslovi upisa na studijski program
 2. završen studij drugog ciklusa, na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova, stečeno akademsko zvanje magistra struke iz oblasti Poljoprivrede (Agronomije) sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00.
 3. Po ranije važećim propisima stečen akademski naziv magistra nauka iz oblasti Poljoprivrede (Agronomije) sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00. Takvi kandidati se mogu direktno upisati u treći semestar postdiplomskog doktorskog studija, na odgovarajuću srodnu oblast.
 4. Po ranije važećim propisima završen specijalistički studij iz oblasti Poljoprivrede (Agronomije) sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00, uz obavezu polaganja razlike predmeta.
 5. Završen studij iz alineje (a) ili alineje (c) ili stečen naziv iz alineje (b) s najmanjom prosječnom ocjenom 7,0 uz dvije preporuke predmetnih nastavnika sa prethodnih ciklusa koje je kandidat pohađao.
 6. Završen studij iz alineje (a) ili alineje (c) ili stečeni naziv iz alineje (b) pod uslovom da kandidat ima dva najmanje objavljena naučna rada od kojih je najmanje jedan objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnoj naučnoj konferenciji.
 7. Pravo prijave na studij imaju kandidati u zvanjima na nivou diplomiranog inženjera iz oblasti Poljoprivrede (Agronomije), koji žele upisati odgovarajuću srodnu oblast,  a koji su svoja zvanja stekli na osnovu studijskih programa započetih po starom sistemu obrazovanja. Ukoliko se može ustanoviti da su takvi kandidati stekli dodatna znanja na osnovu objavljenih naučno-istraživačkih radova ili pohađanjem i polaganjem ispita u sklopu postdiplomskog magistarskog studija započetog po starom sistemu obrazovanja i upišu se na predloženi doktorski studij, može im se omogućiti početak studija sa već stečenih do 30 ECTS bodova na osnovu poređenja stečenih znanja i obaveznih predmeta na predloženom studiju. Tačan broj ECTS bodova, koji se kandidatu priznaju kao ekvivalent stečenom znanju, propisuje Vijeće doktorskog studija za svakog kandidata ponaosob.
 8. Na postdiplomski doktorski studij mogu se prijaviti kandidati sa završenim diplomskim studijem iz područja tehničkih nauka, na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova, a koji nije srodan oblasti koju želi upisati na postdiplomskom doktorskom studiju.
 9. Na postdiplomski doktorski studij mogu se prijaviti i kandidati u zvanjima na nivou diplomiranog inženjera i magistra tehničkih nauka po starom sistemu obrazovanja koji nije srodan oblasti koju želi upisati na postdiplomskom doktorskom studiju.
 10. Na postdiplomski doktorski studij mogu se prijaviti i kandidati sa završenim diplomskim studijem iz naučnog područja prirodnih nauka.
 11. Kandidatima sa završenim studijem iz alineje (g) ili alineje (h) ili alineje (i) obzirom na stečene kompetencije, Vijeće doktorskog studija može propisati obavezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja za doktorski studij relevantnih predmeta s diplomskog studija odabrane oblasti. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi;

 

Svi kandidati treba da posjeduju znanje engleskog ili drugog stranog jezika važnog za oblast studija.

 

 1. uslovi prelaska sa drugih studijskih programa

Planirana struktura i organizacija doktorskog programa, zasnovana na ECTS sistemu bodova, omogućava otvorenost i mobilnost studenata:

 • studenti ovog studija mogu upisati kolegije i na drugim odgovarajućim programima na Univerzitetu, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
 • studenti drugih doktorskih programa koji se izvode na drugim studijima mogu upisati kolegije ovog doktorskog programa;
 • mogućnost upisa je otvorena stručnjacima iz drugih oblasti iz biotehničkih nauka.

 

Uz prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu u kojoj se navodi odabrani modul, kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 • biografija sa opisom stučne i naučne aktivnosti;
 • izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • pasoš ili drugi adekvatan dokument za strane državljane (ovjerena kopija);
 • diplomu o završenom VII/1 stepenu stručne spreme ili diplomskom akademskom studiju ili poslijediplomskom naučnom magistarskom studiju (ovjerene kopije);
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija; (original);
 • dvije preporuke predmetnih nastavnika sa predhodnih ciklusa studija koje je kandidat pohađao (original), ukoliko su potrebne za upis;
 • rješenje o nostrifikaciji diplome (ovjerena kopija), ukoliko je izvršena nostrifikacija diplome;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na III ciklusu studija i sticanju zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenom na web stranici Univerziteta.

 

Odluku o konačnom broju kandidata polaznika doktorskog studija iz oblasti Poljoprivrednih nauka na Agromediteranskom  fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru donijet će  Vijeće doktorskog studija Fakulteta.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba.

 

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili lično na adresu:

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar

uz naznaku: Prijava na Konkurs za doktorski studij

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: af@unmo.ba ili putem telefona:

 + 387 (0) 36 571 388.