Podrška studentima s posebnim potrebama

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar

Priručnik za akademsko i neakademsko osoblje
Univerzitetski vodič za podršku studentima sa posebnim potrebama
Podrška studentima sa govorno-jezičkim poremećajima
 

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta "Jednake mogućnosti za studente s
posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQOPP) (2011-2014) (Broj projekta: 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES).

Projekt je namijenjen unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava te poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica s posebnim potrebama na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

U kategoriju studenata s posebnim potrebama, prema definiciji Projekta, spadaju studenti sa: motoričkim poremećajima, oštećenjem sluha, oštećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, poremećajima govorno-jezičke komunikacije, hroničnim bolestima, rizikom kakva je pripadnost etničkoj manjini, studenti koji se nalaze u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socio-ekonomskim statusom, koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.

 

O nama

Vizija
Jednakost kroz različitosti (All different – all equal)

Misija
Potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sistem visokog obrazovanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

O projektu

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta "Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQOPP) (2011-2014).

 Facebook